Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou jednou z priorit společnosti OMEXOM GA Energo. V souladu se strategickými záměry jsou stanoveny následující zásady:

  • Vytvoření a udržování takového systému managementu BOZP, který svojí funkcí zajistí plnění požadavků ISO či OHSAS a vytvoří podmínky pro bezpečnou práci v celé organizaci.
  • Vytvoření systému prevence vzniku úrazů a poškození zdraví, který svojí povahou sníží pracovní úrazovost na přijatelnou mez nebo dokonce úrazovost zcela eliminuje.
  • Neustále zlepšovat všechny postupy a procesy k zajištění BOZP.
  • Využívat nejlepší dostupné technologie pro minimalizaci rizika nehod.
  • Zabývat se názory a zájmy všech zainteresovaných stran, řídit se požadavky v oblasti BOZP při výběru dodavatelů a subdodavatelů.
  • Usilovat o absolutní transparentnost a výměnu informací v oblasti zásad BOZP, jak mezi vedením a zaměstnanci, tak i s veškerými dodavateli a odběrateli, s cílem vytvoření povědomí povinnostech v oblasti BOZP.