Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec

GDPR

INFORMAČNÍ MEMORANDUM SPOLEČNOSTI OMEXOM GA Energo s.r.o.
O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Vážený uchazeči o zaměstnání,

v souvislosti s osobními údaji, které jsme od Vás získali ve spojitosti s vypsaným či poptávaným pracovní místem ve společnosti – obchodní korporaci OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO: 49196812, sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň, spisová značka: C 4355 vedená u Krajského soudu v Plzni, Vám v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení“ nebo též „GDPR),

poskytujeme následující informace:

1.a) Totožnost a kontaktní údaje správce:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO: 49196812, sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň, spisová značka: C 4355 vedená u Krajského soudu v Plzni  (dále jen „OMEXOM“ anebo též „správce„).

1.b) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování:

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je: i) realizace, organizace a vyhodnocení výběrového řízení na vypsané či poptávané pracovní místo, ii) nábor zaměstnanců dle požadavků a kritérií stanovených případným budoucím zaměstnavatelem tj. společností OMEXOM), ii) plnění práv a povinností souvisejících s postupem před případným založením pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli tj. společností OMEXOM, a iii) využití pro účely případných dalších výběrových řízení pro jiné vhodné pracovní pozice pro uchazeče vč. vedení databáze uchazečů. Právním základem pro zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů je: i) provedení opatření, která je třeba přijmout před případným uzavřením pracovněprávního vztahu na základě Vaší žádosti (pracovní nabídky či poptávky) podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, a ii) splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, zejména pak ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění  a zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, v platném znění, a též i iii) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

1.c) Oprávněné zájmy správce:

Zpracování Vašich osobních údajů není samo o sobě založeno výlučně na právním základu spočívajícím na tom, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Takovýto právní základ zpracování je spojen zpravidla i s dalšími právními základy zpracování a vychází z účelů uvedených výše v bodě 1.b). Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany spočívají zejména: i) dobrá pověst správce, ii) administrativní účely společnosti OMEXOM, iii) výběr kvalifikované pracovní síly pro společnost OMEXOM, iv) ochrana majetkových práv správce, v) výkon nebo obhajoba právních nároků, zahájení či vedení správního, soudního, či jiného řízení. jehož účastníkem může být společnost OMEXOM. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

1.d) Kategorie dotčených osobních údajů a zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí:

Kategorie dotčených osobních údajů zahrnují primárně takové, které jsme získali přímo od Vás. Kategorie dotčených osobních údajů zahrnuje podle povahy získaných osobních údajů zejména: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, popř. korespondenční adresu, podpis, národnost, pohlaví, email, telefonní číslo, údaje o vzdělání či praxi, případně i dalších osobních údaje uvedené ve Vašem životopise či motivačním dopise . Dále zahrnují kategorie dotčených osobních údajů i takové údaje, které jsme získali od případných zprostředkovatelů zaměstnání či od Vašeho předchozího zaměstnavatele, a případně i ze sociálních sítí, sítě Internet, či jiných veřejně dostupných zdrojů, případně i z veřejných rejstříků upravených zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, v platném znění.

1.e) Případní příjemci osobních údajů:

Případným příjemcem osobních údajů mohou být příslušní zaměstnanci správce z oblasti personálního úseku či managementu společnosti OMEXOM. Případným příjemcem Vašich osobních údajů může být dále též poskytovatel pracovnělékařských služeb. Případným příjemcem Vámi poskytnutých osobních údajů může být též společník společnosti OMEXOM, případně též i společnosti působící v rámci nadnárodní skupiny VINCI. Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s českým právem, se za příjemce nepovažují.

1.f) Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Úmyslem správce není Vámi poskytnuté osobní údaje předat do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Dále Vám poskytujeme i následující informace:

2.a) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání výběrového řízení na Vámi vypsanou, poptávanou či jinou vhodnou pracovní pozici, nejdéle však na dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány. Dojde-li k založení pracovněprávního vztahu na základě výsledku výběrového řízení, budou Vaše osobní údaje uloženy přinejmenším po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (např. zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění).

2.b) Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů:

Jako subjekt údajů máte zejména tato práva: a) požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům podle čl. 15 Nařízení, a b) právo na opravu spočívající v opravě nepřesných osobních údajů a/nebo na doplnění neúplných osobních údajů podle čl. 16 Nařízení, a c) právo na výmaz osobního údaje, které se Vás jako daného subjektu údajů týkají a to podle čl. 17 Nařízení, a d) právo, aby správce omezil zpracování a to podle čl. 18 Nařízení. Též máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za podmínek podle čl. 21 Nařízení. Rovněž máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů za podmínek podle čl. 20 Nařízení.

Výkon jednotlivých výše uvedených práv můžete uplatnit u společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO: 49196812, sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň, spisová značka: C 4355 vedená u Krajského soudu v Plzni, nebo též elektronickou formou na emailovou adresu personalni@gaenergo.cz.

Veškeré informace obsažené v tomto informačním dokumentu, stejně tak jako veškerá sdělení a veškeré úkony podle čl. 15 až 22 a čl. 34 Nařízení, jakož i výkon jednotlivých práv a povinností, Vám správce poskytuje a činí bezplatně. Jsou-li Vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď: a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo b) odmítnout žádosti vyhovět. Správce Vám poskytne na žádost podle čl. 15 až 22 Nařízení informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Též Vás informujeme, že pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Vám podle podmínek čl. 34 Nařízení správce toto porušení bez zbytečného odkladu.

2.c) Existence práva odvolat kdykoliv souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním:

Zpracování Vašich osobních údajů není založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) ani na čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení. V případě zpracování osobních údajů, pro něž jste případně udělili předchozí souhlas, je Vašim právem udělený souhlas kdykoliv odvolat.

2.d) Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu:

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Webové stránky úřadu: www.uoou.cz.

2.e) Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů:

Pokud byste neposkytli Vaše osobní údaje, nemohl by být realizován účel, pro který Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme, tzn. zejména byste se nemohl/nemohla jako uchazeč o zaměstnání účastnit výběrového řízení a též by s Vámi nemohl být založen případný pracovněprávní vztah. Vámi poskytnuté osobních údaje jsou zákonným požadavkem potřebným k výkonu práv a povinností vyplývajících Vašemu případnému budoucímu zaměstnavateli na základě zákona. Též je nutné uvést Vaše osobní údaje do případné pracovní smlouvy (či dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), kterým se zakládá případný pracovněprávní vztah mezi Vámi a zaměstnavatelem. 

2.f) Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení:

Vámi poskytnuté osobní údaje, ani Vy jakožto uchazeč o zaměstnání, nejste předmětem automatizovaného rozhodování, ani profilování uvedeném v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

V Plzni dne_____________

Podpisem potvrzuji, že jsem obdržel od správce veškeré shora uvedené informace, s nimiž jsem se v celém rozsahu řádně seznámil a těmto zcela rozumím.

Uchazeč o zaměstnání:

Jméno a příjmení:____________________

Podpis:_____________________________