Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec

Služby

A sample page description

INSTALLATION OF ENERGY TRANSMISSION LINES VHV

Scope of activities:

 • complete installation of overhead and underground VHV lines
 • emergency services for VHV lines

Specific procedures:

 • live line works
 • safe installation of lines across road and railway lines without necessity of lockouts
 • installation of Replacement Transmission Routes i.e. emergency pylons in case of failures or repairs of all types of lines RTR – more)

 

The above activities are carried out by VHV company divisions.

The VHV division is located in Pilsen.

The division operates in the Czech market as well as abroad.

INSTALLATION OF ENERGY DISTRIBUTION NETWORKS HV, LV

Scope of activities:

 • complete installation of overhead and underground low and high voltage lines
 • installation and maintenance of public, outdoor and decorative lighting
 • installation of public broadcasting
 • emergency services for low and high voltage lines

Specific procedures:

 • live line works
 • safe installation of lines across road and railway lines without necessity of lockouts

 

The above activities are carried out by the LV and HV company divisions.

Divisions of LV and HV have a seat in Česká Lípa, with branches in Plzeň, Ústí nad Labem, Teplice – Sobědruhy, Jirkov, Karlovy Vary, Domažlice, Písek and Brno.

The division operates in the Czech market as well as abroad.

SUBSTATIONS, TRANSFORMER STATIONS

Scope of activities:

 • construction, renovation, modernisation of substations and transformer stations
  • comprehensive implementation of orders – from the project through to the assembly
 • replacement of electricity metres
  • the company is the contractual partner of ČEZ Distribuční služby, s.r.o. and E.ON Servisní, s.r.o., for whom it carries out exchange of electricity meters in selected regions.

 

Specific technologies:

 • PRIMTECH 3D software
  • the programme enables 3D projection

The stated activities are ensured by the Substation Projects division and the Substation Assembly division.

Both divisions have a seat in Brno, the Substation Projects division moreover has a branch in Prague.

The activities of the divisions are aimed at the Czech market as well as abroad – mainly the Netherlands, Belgium, Austria and Germany.

PROJECTS, GEODESY, STATIC SURVEYS

Scope of activities:

 • preparation of project documentation for the construction of power lines of all voltage levels (LV, HV, VHV and especially high voltage)
 • preparation of plans, static surveys of support points of network infrastructure
 • geodetic measurements
 • processing of feasibility studies for the construction or modernisation of the powerlines or their parts
 • processing of line load test studies
 • preparation of technical maps
 • processing of longitudinal profiles for power lines

 

Own development

The company is dedicated to the development of its own programme for mechanical behavior of conductors and its interconnection with the programme for calculating statics of pylons. From the year 2010 it has also regularly cooperated on the creation of the PNE33 3300 standard and the new national normative aspect to the ČSN EN 50 341 standard.

 

These activities are provided by the Projects Division based in Pilsen.

REPAIR AND RECYCLING OF TRANSFORMERS

Scope of activities:

 • general revision of distribution transformers, performance series 50 – 1600 kVA and voltage of 6 – 35 kV
 • general repairs of distribution transformers, performance series 50 – 1600 kVA and voltage of 6 – 35 kV
 • part repairs of independently repairable parts of a transformer (bushings, valves, oil level gauge…)
 • test and replacement of transformer oil
 • testing of a transformer, fault determination
 • exchange and maintenance of transformers in a switched-off state
 • PCB transformer oil sampling and performance of device registration
 • inspection and maintenance of the transformer stations switched on/off
 • ecological disposal of transformers
 • buyout
  • of older transformers capable of operation
  • of defective transformers
  • of used transformer oil
 • sale
  • of new transformer oil
  • of dehydrated filtered transformer oil
  • of renovated transformers made of CRGO steel
  • of new hermetic transformers

 

Certifications

Certificate of the Association of High Voltage Testing Stations

Certificate – sampling for the purposes of registration of equipment containing PCB

 

 

 

A smart city is such a city, where people live better, a city which does not waste energy resources, which does not pollute the environment, where we feel safe.

The Smart City system covers all urban infrastructure. It is built on digital technologies, which enable optimal operation of the system. The feedback which these technologies provide, allows effective setting of each of the components. This is the only way to achieve a high-quality operation of the entire system at maximum savings.

Go to SMART City Polygon webpage

Basic elements of Smart city:

 • Smart school
 • Transportation and parking
 • Intelligent lighting
 • Charging station for electric vehicles
 • Intelligent control of public space and security
 • Intelligent control of buildings
 • Data centre

OMEXOM GA Energo covers comprehensive implementation of supply of the Smart City system – from feasibility studies, through project preparation, installation, training, up to subsequent service and maintenance.

Each delivery is carried out individually in accordance with specific needs of the customer. Appropriate technologies are chosen with regard to the already installed systems, in order to achieve maximum compatibility.

Smart City Polygon

OMEXOM GA Energo became the co-author of a unique technology project, Smart City Polygon.

In the area of the company operation of public infrastructure is simulated, controlled by the Smart City technology. The aim of the project is the promotion of smart technologies and their application in normal operation of towns and villages. Polygon is accessible to the public in the form of guided tours.

The second author of the project is E.ON Česká republika.

Details of the project and the option to book the tour may be found on the website www.smartcitypolygon.cz.

ELEKTROMONTÁŽE vvn

Rozsah činností:

 • kompletní montáž venkovních a kabelových vedení velmi vysokého napětí
 • pohotovostní havarijní služba pro vedení vvn

Specifické postupy:

 • práce v blízkosti napětí
 • bezpečné tažení vodičů přes silniční a železniční tratě bez nutnosti výluk
 • instalace Náhradní přenosové trasy – tzv. nouzových stožárů v případě poruch či oprav všech typů vedení (NPT – více)

 

Uvedené činnosti vykonávají ve společnosti Divize VVN.

Divize VVN sídlí v Plzni.

Divize působí na českém trhu i v zahraničí.

ELEKTROMONTÁŽE nn, vn

Rozsah činností:

 • kompletní montáž venkovních a kabelových vedení nízkého a vysokého napětí
 • instalace a údržba veřejného, venkovního a dekorativního osvětlení
 • montáž veřejného rozhlasu
 • pohotovostní havarijní služba pro vedení nn, vn

Specifické postupy:

 • práce v blízkosti napětí
 • bezpečné tažení vodičů přes silniční a železniční tratě bez nutnosti výluk

 

Uvedené činnosti vykonávají ve společnosti Divize NN, VN.

Divize NN, VN sídlí v České Lípě, pobočky má v Plzni, Ústí nad Labem, Teplicích – Sobědruhách, Jirkově, Karlových Varech, Domažlicích, Písku a Brně.

Divize působí na českém trhu i v zahraničí.

ROZVODNY A TRANSFORMOVNY

Rozsah činností:

 • výstavba, rekonstrukce, modernizace rozvoden a transformoven
  • kompletní pokrytí zakázek – projekčně i montážně
 • výměna elektroměrů
  • společnost je smluvním partnerem společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o. a E.ON Servisní, s.r.o., pro které ve vybraných regionech zajišťuje výměnu elektroměrů

 

Specifické technologie:

 • software PRIMTECH 3D
  • program umožňuje projekci ve 3D

Uvedené činnosti zajišťují Divize Rozvodny Projekty a Divize Rozvodny Montáže.

Obě divize sídlí v Brně, Divize Rozvodny Projekty má navíc pobočku v Praze.

Činnost divizí je směřována na český trh i do zahraničí – především do Holandska, Belgie, Rakouska a Německa.

PROJEKTY, GEODÉZIE, STATIKA

Rozsah činnosti:

 • příprava projektových dokumentací pro výstavbu elektrického vedení všech napěťových úrovní (nn, vn, vvn a zvn)
 • příprava návrhů a statických posouzení podpěrných bodů liniových staveb
 • geodetická měření
 • zpracování studií proveditelnosti pro výstavbu či modernizaci vedení nebo jeho částí
 • zpracování studií zatížitelnosti vedení
 • příprava technických map
 • zpracování podélných profilů k elektrickým vedením

 

Vlastní vývoj

Společnost se věnuje vývoji vlastního programu pro mechanické chování vodičů a jeho propojení s programem pro výpočet statiky stožárů. Také od roku 2010 pravidelně spolupracuje na vytváření normy PNE33 3300 a nového národního normativního aspektu k normě ČSN EN 50 341.

 

Uvedené činnosti zajišťuje Divize Projekty sídlící v Plzni.

TRANSFORMÁTORY

Rozsah činností:

 • generální revize distribučních transformátorů výkonové řady 50 – 1600 kVA a napětí 6 – 35 kV
 • generální opravy distribučních transformátorů výkonové řady 50 – 1600 kVA a napětí 6 – 35 kV
 • dílčí opravy samostatně opravitelných částí transformátoru (průchodky, ventil, olejoznak…)
 • zkoušky a výměna transformátorového oleje
 • přezkoušení transformátoru a zjištění závad
 • výměny transformátorů a údržba TS ve vypnutém stavu
 • vzorkování transformátorového oleje na PCB a provedení evidence zařízení
 • kontrola a údržba trafostanice při zapnutém/vypnutém stavu
 • ekologická likvidace transformátorů
 • výkup
  • starších transformátorů schopných provozu
  • nefunkčních transformátorů
  • použitého transformátorového oleje
 • prodej
  • nového transformátorového oleje
  • sušeného filtrovaného transformátorového oleje
  • repasovaných transformátorů vyrobených s orientovanými plechy
  • nových transformátorů v hermetickém provedení

 

Certifikace a osvědčení

Osvědčení Asociace zkušeben vysokého napětí

Certifikát – Vzorkování pro účely evidence zařízení s obsahem PCB

 

 

 

Smart City neboli Chytré město je takové město, kde se lidem žije lépe, město, které neplýtvá energetickými zdroji, které nezatěžuje životní prostředí, kde se cítíme bezpečně.

Systém Smart City zahrnuje veškerou městskou infrastrukturu. Je postaven na digitálních technologiích, díky nimž lze systém optimálně provozovat. Zpětná vazba, kterou tyto technologie poskytují, umožňuje jednotlivé součásti efektivně nastavit. Jedině tak lze dosáhnout kvalitního provozu celého systému při maximálních úsporách.

Přejít na stránky SMART City Polygon

Základní stavební prvky Smat city

 • Inteligentní škola
 • Doprava a parkování
 • Inteligentní osvětlení
 • Nabíjecí stanice pro elektromobily
 • Inteligentní řízení veřejného prostoru a bezpečnost
 • Inteligentní ovládání budov
 • Datové centrum

Společnost OMEXOM GA Energo pokrývá svou dodávkou kompletní realizaci systému Smart City – od studie proveditelnosti, přes projektovou přípravu, instalaci, zaškolení až po následný servis a údržbu.

Každá dodávka je realizována individuálně podle specifických potřeb zákazníka. Vhodné technologie jsou voleny s ohledem na již instalované systémy, aby byla dosažena maximální kompatibilita.

Smart City Polygon

Společnost OMEXOM GA Energo se stala spoluautorem unikátního technologického projektu Smart City Polygon.

V areálu společnosti je simulován provoz veřejné infrastruktury, který je řízen technologiemi Smart City. Cílem projektu je propagace smart technologií a jejich aplikace na běžný chod měst a obcí. Polygon je přístupný veřejnosti formou komentovaných prohlídek.

Druhým autorem projektu je společnost E.ON Česká republika.

Podrobnosti o projektu a možnost rezervace prohlídky najdete na stránkách www.smartcitypolygon.cz.